Jagadishvara, Jiva aur Jagat (जगदीश्वर, जीव और जगत्)


ज्गदीश्वर, जीव और जगत्