Adi Shankaracharya’s Successors of Govardhan Matha , Puri


 1. Padmapada(First Matha In Charge Appointed By Adi Shankaracharya)
 2. Ananta Shree Sula Pani
 3. Narayana
 4. Bidyaranya
 5. Vamdev
 6. Padmanabh
 7. Jagannath
 8. Madhureswar
 9. Govinda
 10. Sridhara
 11. Madhavananda
 12. Krishna Brahmananda
 13. Ramananda
 14. Vagiswara
 15. Parameswar
 16. Gopala
 17. Janardana
 18. Jnanananda
 19. Brihadaranya
 20. Mahadeva
 21. Parama Brahmananda
 22. Ramananda
 23. Sadashiva
 24. Harishvarananda
 25. Bodhananda
 26. Ramakrishna
 27. Chit Bodhatma
 28. Tattwaksavara
 29. Sankara
 30. Vasudeva
 31. Hayagriva
 32. Smritiswara
 33. Vidyananda
 34. Mukundananda
 35. Hiranyagarbha
 36. Nityananda
 37. Sivananda
 38. Yogiswara
 39. Sudarshan
 40. Vyomakesha
 41. Damodar
 42. Yogananda
 43. Golakesha
 44. Krishnananda
 45. Devananda
 46. Chandrachurha
 47. Halayudha
 48. Sidhya Sevya
 49. Tarakatma
 50. Bodhayana
 51. Sridhara
 52. Narayana
 53. Sadashiva
 54. Jayakrishna
 55. Virupaksha
 56. Vidyaranya
 57. Viseshwara
 58. Vibodheshwara
 59. Maheswara
 60. Madhusudana
 61. Raghuttama
 62. Ramachandra
 63. Yogindra
 64. Moheswara
 65. Omara
 66. Narayam
 67. Jagannatha
 68. Sridhara
 69. Ramachandra
 70. Tamrakh
 71. Ugreswara
 72. Uddanda
 73. Sankarshana
 74. Janardana
 75. Akhandatma
 76. Damodara
 77. Sivananda
 78. Gaddadhara
 79. Vidyadhara
 80. Vamana
 81. Shankara
 82. Nilakantha
 83. Ramakrishna
 84. Raghuttama
 85. Samodara
 86. Gopala
 87. Mrityunjaya
 88. Govinda
 89. Vasudeva
 90. Gangadhara
 91. Sadashiva
 92. Vamadeva
 93. Upamanyu
 94. Hayagriva
 95. Hari
 96. Raghuttama
 97. Pundarikakshya
 98. Parashankara Tirtha
 99. Vedagarbha
 100. Vedanta Bhaskara
 101. Vinanatma
 102. Sivananda
 103. Maheswara
 104. Ramakrishna
 105. Vrisadhwaja
 106. Sudhabodha
 107. Someswara
 108. Gopadeva
 109. Sambhu Tirtha
 110. Bhrigu
 111. Keshavananda
 112. Vidyananda
 113. Vedananda
 114. Bodhananda
 115. Sutapananda
 116. Sridhara
 117. Janardana
 118. Kamanasanananda
 119. Hariharananda
 120. Gopala
 121. Krishnananda
 122. Madhavananda
 123. Madhusudana
 124. Govinda
 125. Raghuttama
 126. Vamadeva
 127. Hrishikesha
 128. Damodara
 129. Gopalananda
 130. Govinda
 131. Raghunatha
 132. Ramachandra
 133. Govinda
 134. Raghunatha
 135. Ramakrishna
 136. Madhusudana
 137. Damodara
 138. Raghuttama
 139. Siva(1849-1870)
 140. Lokanatha(1870-1883)
 141. Damodara Tirtha(1883-1898)
 142. Madhusudana Tirtha(1898-1926)
 143. Bharati Krishna Tirtha(1926-1960)
 144. Shree Niranjana Deva Tirtha(1.7.64-8.2.92)
 145. Shree Nishchalananda Saraswati(9.2.92) Acharya: Jagadguru Shankaracharya Sri Nischalananda Saraswati